Wednesday, October 7, 2009

Rancangan Mengajar &Slide Kolaboratif

Racangan Mengajar ICT ( klik SINI )

Tuesday, October 6, 2009

Pengaruh Behavioris, kognitif , konstruktivisme dan kontektual dalam pembangunan sesuatu koswer.

Behavioris.

Teori behavioris diperkenalkan oleh aliran Mazhab Behavioris. Pendokong teori ini berpendapat bahawa pembelajaran merupakan perubahan dalam tingkahlaku. Perubahan yang dimaksudkan disini ialah cara seseorang bertindak dalam sesuatu situasi. Mereka berpendapat perubahan tingkahlaku yang berlaku dalam diri seseorang individu berpunca daripada pengalaman. Teori ini mengaitkan pembelajaran sebagai hasil tindakbalas pelajar dengan rangsangan luar yang diperolehi dalam suasana pembelajaran dan pengajaran. Fokus utama disini ialah perubahan tingkah laku yang nyata dan dapat diperhatikan.

Sebagai contoh kebanyakkan perisian pembelajaran ataupun koswer yang dibangunkan mempunyai penerapan unsur-unsur behavioris. Paling jelas ialah bagaimana keupayaan koswer ini mengubah tingkahlaku pelajar daripada keadaan tidak tahu atau tidak memahami kepada mengetahui atau memahami konsep yang terdapat di dalam sesuatu matapelajaran contohnya matapelajaran ICT. Contohnya topik multimedia. Pada bahagian awal dinyatakan objektif yang perlu dikuasai setelah berakhirnya sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemudian dinyatakan apakah yang dikatakan multimedia. Apakah elemen-elemen yang perlu ada untuk membentuk konsep multimedia. Persembahan koswer ini juga bersifat non-linera, dimana pelajar boleh mengulangkaji berulangkali dan mendapatkan maklumat mengikut kemahuan mereka sendiri. Disini wujudnya pembelajaran yang bermakna. Pengulangan merupakan satu konsep yang penting dalam Teori Behavioris. Proses pengulangan membantu pelajar memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas. Mazhab ini juga berpandangan bahawa pembelajaran merupakan suatu latihan. Latihan diperlukan untuk membentuk kebiasaan ataupun tingkahlaku yang berkekalan. Menurut Kamarudin & Siti Hajar, 2004 penggunaaan bahan-bahan sokongan, contoh-contoh yang jelas dan rancangan pembelajaran yang menarik dan berkesan perlu disediakan untuk mendapatkan kesan rangsangan gerak balas yang sempurna. Jika dilihat keseluruhan koswer pebmelajaran yang dibangunkan mempunyai ciri-ciri ini. Setiap koswer mempunyai latihan untuk menguji pemahaman pelajar terhadap topik yang dipelajari. Setiap jawapan yang diberikan oleh pelajar akan mendapat maklum balas yang positif daripada koswer tersebut. Ini dapat memberikan motivasi kepada mereka untuk mengikuti pembelajaran seterusnya dan juga mengulangkaji semula pelajaran yang sedang diikuti andainya mereka belum menguasai pembelajaran tersebut. Ganjaran yanng diberi dapat mengekalkan minat pelajar untuk belajar.
Kognitivis.

Teori kognitivis memberi lebih tumpuan kepada aspek pemikiran pelajar. Setiap individu mempunyai kebolehan mental untuk mengelola, menyimpan dan mengeluarkan semula segala pembelajaran untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Mengikut pendokong teori ini, pembelajaran ialah satu proses dalaman dan tidak dapat diperhatikan secara langsung. Melalui pembelajaran perubahan tingkahlaku seseorang dapat diperhatikan. Perubahan tingkahlaku ini secara tidak langsung menggambarkan perubahan dalaman yang sukar diperhatikan seperti pengetahuan, perasaan,, harapan dan juga pemikiran.

Jika diperhatikan, kebanyakkan koswer pembelajaran banyak menerapkan unsur-unsur kognitif. Contohnya setiap koswer diatur susun mengikut bahagian-bahagian tertentu seperti pendahuluan, isi kandungan, latihan dan sebagainya. Dalam koswer pembelajaran ICT, tajuk multimedia dimulai dengan pendahuluan. Ianya bertindak sebagai set induksi kepada topik tersebut. Dalam bahagian ini terdapat perkaitan pengetahuan sedia ada pelajar dengan apa yang akan dipelajari. Situasi ini membantu pelajar membina proses mental untuk menguasai sesuatu isi pembelajaran yang akan disampaikan. Kebanyakkan koswer pembelajaran juga mengabungkan pelbagai elemen multimedia. Penggunaan elemen multimedia ini dapat membantu pelajar menstrukturkan pengetahuan dan seterusnya memahami isi pengajaran yang akan disampaikan. Koswer pembelajaran juga dibangunkan untuk memudahkan pelajar membina konsep terhadap sesuatu isi pembelajaran yang akan diikuti. Isi pengajaran disusun daripada umum kepada khusus ataupun dengan kata lain daripada mudah kepada susah. Susunan sebegini dapat membantu meningkatkan pemahaman pelajar dan membantu pelajar menstrukturkan pengetahuan dengan lebih baik. Pelajar dapat membina pengetahuan secara berperingkat dan mengukuhkan pemahaman mereka. Selain itu koswer pembelajaran juga mempunyai rumusan diakhir setiap topik pembelajaran. Ia dapat membantu pelajar menstrukturkan maklumat supaya maklumat dapat disimpan dalam ingatan dan dicapai dengan mudah.
Konstruktivis.

Pandangan teori ini mengatakan bahawa ketika pembelajaran sedang berlaku pelajar belum dapat membina konsep. Apa yang berlaku ialah pelajar sedang aktif membina konsep mereka sendiri dan cuba mengubahsuai apa yang dipelajari mengikut realiti sebenar. Umumnya pelajar akan belajar melalui pengalaman yang diperolehi oleh mereka sendiri.

Menurut Jonassen (1991), pengetahuan seseorang individu berasaskan kepada persepsi fizikal dan pengalaman sosial yang difahami oleh akal seseorang. Menurut Perkins (1986), pula pengetahuan adalah terbina hasil daripada reka bentuk pelajar di dalam minda dimana pengetahuan dibentuk apabila pelajar terlibat secara aktif di dalam proses pembentukan pengetahuan dan bukan hanya menginterpretasi dan menerima apa yang diberikan kepada mereka.

Menurut Merrill (1992), terdapat beberapa andaian yang boleh dibuat terhadap konstruktivis iaitu:

1. Pengetahuan dibentuk melalui pengalaman.
2. Pembelajaran adalah interpretasi individu terhadap persekitarannya.
3. Pembelajaran adalah satu proses yang aktif yang dibina melalui pengalaman seseorang.
4. Perkembangan konsep dibentuk melalui perkongsian pandangan dan pembelajaran secara
kolaboratif.
5. Pembelajaran dibina di dalam situasi sebenar.
Kontekstual

Pembelajaran hanya akan berlaku jika pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru yang dapat dikaitkan dengan persekitaran mereka. Pelajar akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika persekitaran memberi makna dalam pembelajaran yang sedang berjalan.
Pembina akan memasukkan unsur-unsur persekitaran dalam binaan perisian supaya pengguna dapat menghubungkan pembelajaran mereka dengan persekitaran. Perisian ini menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual. Guru-guru atau pengguna akan menjalankan aktiviti membina grafik lukisan yang memerlukan pengguna menggunakan perkaitan benda hidup di persekitaran seperti pokok dan rama-rama.
Mengaitkan persekitaran tersebut akan memberi hasilan yang baik dan realistik seperti mewarnakan pokok serta rama-rama yang dilukis


Jika dilihat secara keseluruhan, unsur-unsur ini memang terdapat di dalam koswer pembelajaran. Pelajar membentuk pengetahuan melalui aktiviti yang dilakukan menggunakan koswer pembelajaran. Mereka membentuk interpretasi melalui persekitan pembelajaran yang diikuti melalui koswer pembelajaran yang dibangunkan.

Sunday, August 30, 2009

KOLABORATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Pengenalan

Ilmu dan teknologi terutama teknologi informasi berkembang sangat pesat. Kemajuan teknologi maklumat ini telah meningkatkan penggunaan internet, laman web dan jaringan (networking) dalam pelbagai bidang. Pesatnya perkembangan teknologi ini ternampak juga pada pelbagai perubahan sosial budaya. Misalnya e-perniagaan merupakan perubahan radikal dalam aspek ekonomi masyarakat moden saat ini. Di sektor pemerintahan terdapat e-kerajaan. Demikian pula di sektor pendidikan sudah berkembang dengan apa yang dikenali sebagai e-pembelajaran (e-learning).

Umumnya e-pembelajaran merujuk kepada sebarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik sama ada menerusi Local Area Network (LAN), World Area Network (WAN) atau internet untuk menyampaikan isi kandungan, interaksi ataupun pemudahcaraan. Pengajaran boleh disampaikan secara synchronously (pada waktu yang sama) ataupun asynchronously (pada waktu yang berbeza). Menurut Learnframe (2001) bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi dan simulasi, audio dan video. Ia juga menyediakan.

Kemudahan untuk perbincangan kumpulan (discussion group) dan bantuan profesional isi pelajaran secara dalam talian (on-line). Teknologi informasi tersebut telah meningkatkan interaksi antara tenaga pengajar dengan pelajar (Neuwirth dan Mojahn, 1996) serta menyenangkan perbincangan kelas di samping menukar cara interaksi antara pengajar dengan pelajar (Bonk dan King, 1995).

Pembelajaran secara kolaboratif telah menjadi satu metodologi dalam sistem pendidikan. Ia menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran. Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran kolaboratif berjalan, interaksi berlaku di antara pelajar dengan bahan pengajaran, pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan pengajar. Schrage (1990) menyatakan pembelajaran kolaboratif melebihi aktiviti bekerjasama kerana ia melibatkan perkongsian hasil penemuan dan hasil pembelajaran baru. Menurut Jonassen (1996), pembelajaran secara kolaboratif dapat membantu pelajar membina pengetahuan yang lebih bermakna jika dibandingkan dengan pembelajaran secara individu. Dengan menjalankan aktiviti dan projek pembelajaran secara kolaboratif, kemahiran berkomunikasi akan dipelajari oleh pelajar.

Menurut Tinzmann et al. (1990), terdapat beberapa ciri utama dalam pembelajaran kolaboratif, iaitu:

i. Perkongsian ilmu pengetahuan di antara pengajar dan pelajar.

Dalam pengajaran dan pembelajaran traditional, peranan pengajar hanya menyalurkan pengetahuan seberapa banyak yang boleh kepada pelajar. Pengajar perlu mempunyai pengetahuan yang dalam tentang isi pelajaran dan mempunyai kemahiran serta menyalurkannya kepada pelajar. Dalam pembelajaran kolaboratif pula, pengajar perlu menilai dan membina satu persekitaran pengetahuan yang meliputi pengalaman individu, bahasa, strategi dan budaya yang boleh membawa pelajar kepada satu situasi pembelajaran yang efektif. Pelajar digalakkan berkongsi ilmu pengetahuan serta pengalaman pembelajaran serta strategi pembelajaran dengan pengajar serta pelajar lain.

ii. Perkongsian autoriti di antara pengajar dan pelajar.

Pembelajaran kolaboratif memerlukan perkongsian autoriti di antara pengajar dan pelajar. Autoriti dari perspektif pelajar bermaksud pelajar berhak memberi pendapat dalam proses membuat sesuatu keputusan. Manakala dari perspektif pengajar, pengajar berhak untuk menyediakan beberapa pilihan bagi tajuk tugasan dan aktiviti kelas yang sesuai dengan minat dan tahap pencapaian pelajar dan pelajar boleh membuat pilihan sendiri. Pengajar perlu mengalakkan pelajar mengaplikasikan apa yang telah dipelajari serta memastikan pelajar berkongsi pengetahuan dan strategi pembelajaran. Dengan itu, pelajar boleh belajar menerima pendapat pengajar atau pelajar lain dan membina kemahiran pemikiran kritis dan kreatif.

iii. Pengajar sebagai fasilitator

Dalam perkongsian pengetahuan dan autoriti di antara pengajar dan pelajar, pengajar berperanan sebagai fasilitator. Seorang fasilitator yang berjaya akan membantu pelajar menghubungkaitkan pembelajaran baru kepada pengalaman dan pembelajaran dalam bidang yang lain. Pengajar perlu menilai tahap informasi dan bantuan yang diberi untuk memaksimakan keupayaan pelajar untuk belajar.

Pembelajaran kolaboratif dalam sistem e-pembelajaran banyak digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yang berasaskan internet. Pengaplikasian pembelajaran kolaboratif dalam sistem e-pembelajaran akan membentuk komuniti dalam talian seperti group chatting di kalangan pelajar berasaskan sistem pengurusan pembelajaran atau learning management system (LMS) yang dikenali sebagai MoodleTM. Perkataan Moodle merupakan singkatan bagi perkataan Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Sistem pengurusan pembelajaran (LMS) merupakan satu sistem perisian yang digunakan untuk mengakses pendidikan dalam talian. Antara fasiliti LMS yang telah digunakan secara meluas dalam web termasuklah forum perbincangan, chats dan journal. Manakala contoh aplikasi bagi LMS termasuk WebCT dan blackboard. Secara umumnya, LMS mempunyai dua kriteria yang utama, iaitu:

iv. Pelajar mempunyai kebebasan untuk belajar berdasarkan tahap penguasaan mereka.

Pengaplikasian e-pembelajaran dalam sistem pendidikan boleh diperlihatkan dari pelbagai aspek. Pengaplikasian e-pembelajaran telah menggantikan pembelajaran bersemuka (face-to-face) terutamanya dalam sistem pendidikan jarak jauh di mana pelajar mengakses bahan pembelajaran melalui web dan komunikasi dalam kelas digantikan dengan komunikasi berasaskan komputer sepenuhnya. Kajian telah menunjukkan terdapat peningkatan dalam prestasi pelajar berbanding dengan penyampaian pelajaran menerusi kuliah (Schutte, 1997; Zhang, 1998).

PENUTUP
e-pembelajaran yang berkonsepkan kolaboratif telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat Malaysia dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya. Selain daripada itu, ia turut memberi implikasi positif kepada golongan guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, implikasi ini hanya boleh dicapai sekiranya ia digunakan secara optimum dan berkesan. Oleh yang demikian, kerajaan perlu mewujudkan kesedaran kepentingan penggunaan portal kepada masyarakat umumnya dan para guru serta pelajar khususnya

Wednesday, July 1, 2009

MENUJU KE ALAM SIBER

Teknologi mewarnai kehidupan manusia dan membantu memudahkan banyak perkara. Tidak keterlaluan jika dikata-kan dalam masa terdekat, buta teknologi sama dengan buta huruf dan tidak mempunyai laman web sendiri dianggap tidak mempunyai tempat tinggal.
Kebergantungan kepada teknologi tidak dapat disangkal lagi. Kebanyakan daripada kita yang bekerja di pejabat, hidup dirasakan sukar tanpa komputer. Apabila komputer rosak, hidup jadi tidak menentu, pergerakan jadi lambat, fikiran buntu dan tidak tahu apa yang dapat dilakukan sementara menunggu komputer siap dibaiki. Malah, ada yang mengatakan idea keluar mencurah-curah apabila komputer di hadapan dan mati akal apabila dihulurkan pen dan kertas.
Bagi yang tidak bekerja di pejabat juga mungkin mengakui kesan teknologi dalam kehidupan mereka. Apa tidaknya, kemudahan atas talian atau online membolehkan pelbagai jenis bil dibayar di satu tempat sahaja seperti pejabat pos. Ramai orang mengeluh apabila pekerja di kaunter mengata-kan, “Maaf encik, line down. Tidak boleh buat bayaran sekarang”. Malah, bil-bil itu juga dapat dijelaskan secara atas talian dari rumah bagi mereka yang mempunyai akses internet. Terdapat iklan televisyen yang menunjukkan orang kurang upaya dapat menguruskan sendiri transaksi ke-wangannya dengan menggunakan telefon bimbit.
Pelbagai transaksi perniagaan dapat diselesaikan tanpa perlu menghabiskan banyak masa bergerak ke hulu dan ke hilir. Pembeli hanya perlu melayari laman web penjual dua puluh empat jam sehari dan menempah barang. Dalam organisasi yang mempunyai pelbagai jenis bahagian dan unit, panggilan mesyuarat tidak lagi menggunakan surat tetapi e-mel. Beberapa tahun kebelakangan ini, e-mel mendapat tempat dalam kad perniagaan.
Pelbagai jenis borang juga menyediakan ruangan untuk alamat e-mel. Kebanyakan organisasi tidak lagi mencetak dan mengedarkan minit mesyuarat tetapi menghantarnya melalui e-mel dengan menggunakan kumpulan e-mel atau e-mail group. Semasa mesyuarat berjalan, minit mesyuarat ditayangkan di layar menggunakan projektor LCD.
Teknologi mewarnai kehidupan manusia dan membantu memudahkan banyak perkara. Tidak keterlaluan jika dikata-kan dalam masa terdekat, buta teknologi sama dengan buta huruf dan tidak mempunyai laman web sendiri dianggap tidak mempunyai tempat tinggal. Terlalu pentingkah teknologi sehingga ia diibaratkan sebegitu? Kita sebagai individu dapat menilai sendiri kepentingan teknologi dalam kehidupan. Bagi membolehkan kita menilai, kita perlu terlebih dahulu tahu menggunakannya.
Dipetik daripada: Tip & Teknik Menggunakan MS Office & Internet
ICT@MUNSHI © 2008. Design by :Yanku Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute
This template is brought to you by : allblogtools.com Blogger Templates